ഇതൊഴിവാക്കി പ്രധാന ഉള്ളടക്കത്തിലേക്ക് പോവുക

പോസ്റ്റുകള്‍

2015 തൊട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകൾ കാണിക്കുന്നു

തിരക്കോതിരക്ക്

അതല്ലെങ്കിലും ശരിയാ. തിരക്കെന്നുവച്ചാല്‍ ഇങിനെയുണ്ടോ തിരക്ക്.. 2011ല്‍ അല്പം തിരക്കിനിടയില്‍ പെട്ട് പോയതാണ്. ഇപ്പോളാണ് അല്പം ശ്വാസം വിടാന്‍ സമയം കിട്ടുന്നത്.എന്താല്ലേ..!